top of page
Het Verspreide Paleis

Het Verspreide Paleis

De eens zo bruisende binnenstad van Geleen wordt sinds het verdwijnen van de mijnbouw steeds een beetje stiller. De straten en pleinen voelen door het schaarser wordende gebruik nu ruim en verlaten, als een te grote mantel om een berooide, oude vorst. Het paleis is leeg, op de verdiepingen huizen nog de oudere leden van de hofhouding, maar het ontbreekt aan de jonge prinsen en prinsessen die met hun vrolijke levensenergie het bal haar glans geven.

 

Toch zijn die niet ver hier vandaan dagelijks te vinden, in de vele werknemers en studenten. van meer dan honderd nationaliteiten bij de bedrijven op de Brightlands Chemelot Campus, pal naast het centrum van Geleen. Een campus die bruist van innovatie en samenwerking, met ambitieuze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, nieuwe technologie en circulair toepasbare materialen in industrie en maatschappij. Veruit de meeste werknemers wonen niet in Geleen, maar verderop in Maastricht of Heerlen.

 

Ons idee verkent de mogelijkheid om het wonen in Geleen aan te bieden als dienst, niet als bezit, waarbij wonen en werken, sociaal contact tussen werknemers onderling maar ook tussen nieuwe bewoners en de openbare ruimte centraal staan. Leegstaande panden worden ingericht en met elkaar verbonden als een ‘woon-werkhotel’ in een grote variatie aan ruimten en activiteiten, waarbij de functies van het wonen en werken en de verbindingen met andere aspecten van het dagelijks leven verspreid door het stadscentrum gevonden kunnen worden. Zo kan een gedeelde keuken aan een plein tegelijk een publieke functie krijgen, een woonkamer als hotellobby ook een ontmoetingsplek zijn voor eenzame omwonenden en een ruimte voor start-ups ook een werkplek voor actieve Geleners.

The Diffused Palace (english)

The once vibrant city center of Geleen has become a bit quieter since the disappearance of mining. The streets and squares now feel spacious and desolate because of the increasingly scarce use, as a too large cloak for a destitute old ruler. The palace is empty, the upper floors still house the older members of the royal household, but the young princes and princesses who give to the ball its shine with their cheerful energy, are lacking.

 

Yet they can be found daily not far from here, in the many employees and students of more than a hundred nationalities at the companies on the Brightlands Chemelot Campus, right next to the center of Geleen. A campus brimming with innovation and collaboration, with ambitious goals in the field of sustainability, new technology and circularly applicable materials in industry and society. The vast majority of employees do not live in Geleen, but further away in Maastricht or Heerlen.

 

Our idea explores the possibility of offering housing in Geleen as a service, not as property, in which living and working, social contact between employees, but also between new residents and the public space are central. Vacant buildings are furnished and connected as a "home-work hotel" in a wide variety of spaces and activities, whereby the functions of living and working and the connections with other aspects of daily life can be found spread throughout the city center. For example, a shared kitchen on a square can simultaneously have a public function, a living room as a hotel lobby can also be a meeting place for lonely local residents and a space for start-ups can also be a workplace for active Geleners.

All images © 2021 New Urban Networs (Mooij architectuur, mauroparravicini architects, Denkwerk, Kartonkraft)

bottom of page